Hướng dẫn cài đặt 3Q Củ Hành Big Update 3D

Hướng dẫn cài đặt 3Q Củ Hành

Chọn phiên bản cài đặt và tiến hành tải ngay.

Chọn thư mục lưu file cài đặt và tiến hành cài đặt

Chọn "Hoàn tất" để hoàn thành quá trình cài đặt

Chương trình 360Play sẽ tự động cập nhật.

Chạy chương trình 360Play và đăng nhập.

Chọn phiên bản 3D và bắt đầu cài đặt

Hoàn tất cài đặt chọn chơi ngay để bắt đầu trải nghiệm

Top