Hướng Dẫn Chọn Tướng Ghép Kiểu Lực Chiến

Hướng Dẫn Chọn Tướng Ghép Kiểu Lực Chiến

Ghép lực chiến Tam Quốc Vô Song thay đổi cơ chế chọn tướng . Hiện tại là kiểu đấu ban/pic chọn tướng khi thi đấu

Hướng dẫn :

Với cơ chế này lượt ban/pick sẽ diễn ra như sau : Có tất cả 60 tướng ngẫu nhiên. Đội trưởng mỗi bên sẽ cấm 3 tướng .

Lượt cấm

  • Lượt 1 : Đội A ban 1 tướng
  • Lượt 2 : Đội B ban 2 tướng
  • Lượt 3 : Đội A ban 2 tướng
  • Lượt cuối : Đội B ban 1 tướng
 Lượt 1Lượt 2Lượt 3Lượt 4
Đội A Ban 1   Ban 2  
Đội B   Ban 2   Ban 1

 

Lượt chọn :

 Lượt 1Lượt 2Lượt 3Lượt 4Lượt 5Lượt 6
Đội A   Chọn 2   Chọn 2   Chọn 1
Đội B Chọn 1   Chọn 2   Chọn 2  

Top