[Nhiệm vụ mới] Nhiệm vụ thu thập

Tham gia game Củ Hành, người chơi có thể kết hợp thi đấu và làm nhiệm vụ để nhận được nhiều vật phẩm, trang bị hữu ích giúp gia tăng sức mạnh cho nhân vật khi vượt ải.

Người chơi có thể nhấn phím tắt Ctrl + K hoặc nhấp chuột vào nút Nhiệm Vụ tại thanh danh mục bên dưới để mở giao diện nhiệm vụ.

Mộng Tam Quốc

Hệ thống nhiệm vụ phong phú, bao gồm :

Nhiệm vụ hằng ngày

 • Khi nhân vật có đủ điểm tích lũy (theo bảng bên dưới), người chơi nhấn vào nút "Nhận" để nhận những vật phẩm, trang bị giá trị.
 • Phần thưởng nhận được mỗi ngày.

Mộng Tam Quốc

SttĐiểm tích lũyVật phẩm nhận đượcSố lần nhận trong ngàyGhi chú
1 64000 01 Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày) 3

- Phần thưởng nhận hằng ngày.

- Vật phẩm nhận được là vật phẩm khóa.

2 113500 01 Thiệp Anh Hùng (1 ngày) 2
3 275500 01 Thiệp Anh Hùng (1 ngày) 1
4 785500 01 Thiệp Anh Hùng (1 ngày) 1
5 1973500 01 Thiệp Anh Hùng (1 ngày) 1
6 113500 01 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1
7 533500 01 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1
8 2333500 01 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 1

Nhiệm vụ phúc lợi

 • Khi nhân vật có đủ điểm tích lũy nhất định, người chơi cũng sẽ nhận được phần thưởng phúc lợi hằng tuần như sau:

Mộng Tam Quốc

SttĐiểm tích lũyVật phẩm nhận đượcSố lần nhận hằng tuầnGhi chú
1 23500 01 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 1

- Phần thưởng nhận hằng tuần.

- Vật phẩm nhận được là vật phẩm khóa.

2 113500 01 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 1
3 23500 01 Tăng Tích Lũy 1
4 113500 01 Tăng Tích Lũy 1
5 23500 01 Tăng Rớt Bảo 1
6 113500 01 Tăng Rớt Bảo 1

Nhiệm vụ quan lại

 • Khi nhân vật có đủ điểm tích lũy nhất định, người chơi sẽ nhận được phần thưởng (bổng lộc) tương xứng với danh hiệu đạt được. Phần thưởng nhận được 01 lần duy nhất.

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng nhận được 01 lần duy nhất, và là vật phẩm khóa.
SttĐiểm tích lũyVật phẩm nhận đượcSố lần nhận
1 5.000 05 Loa Nhỏ-Vàng 1
2 10.000 04 Đá Tinh Luyện-Trắng 1
3 16.000 01 Túi Gỗ Đào 1
4 23.500 01 Bình Lục 1
5 34.000 01 Hội Viên VIP (7 ngày) 1
6 47.500 01 Bình Lam 1
7 64.000 02 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1
8 83.500 01 Thẻ Cát Tường (3 Ngày) 1
9 113.500 01 Nhẫn Phó Tướng (Vĩnh viễn) 1
10 155.500 04 Đá Tinh Luyện-Lục 1
11 20.9500 01 Hiệu Úy Đai (Vĩnh viễn) 1
12 275.500 02 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1
13 353.500 01 Thẻ Tích Lũy x2 (100 bàn) 1
14 533.500 01 Bạch Long Trấn Hồn Ma (Vĩnh viễn) 1
15 785.500 01 Cánh Thủy Tinh Á Long (Vĩnh viễn) 1
16 1.109.500 04 Đá Tinh Luyện-Lam 1
17 1.505.500 01 Nhẫn Tiền Tướng Quân (Vĩnh viễn) 1
18 1.973.500

01 Ao Sen Thanh Tịnh (Đài)
01 Ao Sen Thanh Tịnh (Bài)

01 Ao Sen Thanh Tịnh (Sức)

1
19 2.333.500 01 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 1
20 2.837.500 01 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1

Nhiệm vụ trảm tướng

Trảm Tướng Kỳ là biểu tượng của sức mạnh, chứng minh Tướng Quân đã từng xông pha vượt ải và chém được đầu giặc lập công.

Hãy mang Trảm Tướng Kỳ hoặc Thẻ Nguyên Bảo hoặc Chiến Hồn để đổi lấy những phần thưởng tương xứng.

Mộng Tam Quốc

SttVật phẩm tiêu haoVật phẩm nhận đượcSố lần nhậnGhi chú
1 01 Trảm Tướng Kỳ Lv1 10.000 Quân lương 3 lần/ngày

- Phần thưởng nhận hằng ngày.

- Vật phẩm nhận được là vật phẩm khóa.

2 01 Trảm Tướng Kỳ Lv1 10.000 Binh sĩ 3 lần/ngày
3 03 Thẻ Nguyên Bảo 01 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 lần/ngày
4 06 Thẻ Nguyên Bảo 01 Kinh Nghiệm Hoàn –Lục 1 lần/ngày
5 08 Thẻ Nguyên Bảo 01 Kinh Nghiệm Hoàn –Lam 1 lần/ngày
6 02 Chiến Hồn 01 Túi Sợi Đay 1 lần/ngày
7 05 Chiến Hồn 01 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 lần/ngày
8 06 Chiến Hồn 01 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1 lần/ngày
9 07 Chiến Hồn 01 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam 1 lần/ngày
10 15 Chiến Hồn 01 Thiên Phú Đơn 1 lần/ngày
11 30 Trảm Tướng Kỳ Lv1 01 Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y 1 lần duy nhất
12 18 Trảm Tướng Kỳ Lv1 01 Sách Tạo Nhẫn Thái Thú 1 lần duy nhất
13 20 Trảm Tướng Kỳ Lv1 01 Sách Tạo Thái Thú Liên 1 lần duy nhất
14 50 Trảm Tướng Kỳ Lv1 01 Sách Tạo Châu Mục Cẩm Y 1 lần duy nhất
15 38 Trảm Tướng Kỳ Lv1 01 Sách Tạo Nhẫn Châu Mục 1 lần duy nhất
16 38 Trảm Tướng Kỳ Lv1 01 Sách Tạo Châu Mục Liên 1 lần duy nhất

Nhiệm vụ thu thập

Nhiệm vụ thu thập - Quân tình cấp bách, các Tướng Quân hãy mau thu thập các món cần thiết để hỗ trợ cho tiền tuyến. Nhiệm vụ thu thập bao gồm các nội dung sau:

 • Nhiệm vụ làm 01 lần/ngày.
 • Nhiệm vụ làm 03 lần/ngày.
 • Nhiệm vụ chỉ làm 01 lần duy nhất.

Mộng Tam Quốc

Nhiệm vụ làm 01 lần/ngày
 • Tiêu hao 5000 quân lương,đổi 01 chuyển sinh kim đơn.
 • Tiêu hao 15000 quân lương,đổi 01 Quản HỢi Khiêu Chiến Lệnh.
 • Tiêu hao 25000 quân lương,đổi 01 Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh.
 • Tiêu hao 6000 binh sĩ,đổi 01 Chìa Khóa Vạn Năng-Thấp (Sử dụng để mở bảo rương rơi trong Khiêu Chiến Tầng 1 - 61).
Nhiệm vụ làm 03 lần/ngày
 • Khi người chơi đạt Danh Tướng,tiêu hao 50 Đồng Khoáng Thạch,đổi 01 Quan Ấn Thô.
 • Khi người chơi đạt Danh Tướng,tiêu hao 50 Cành Liễu, đổi 01 Quan Ấn Thô.
 • Khi người chơi đạt Danh Tướng,tiêu hao 50 Da Nhỏ,đổi 01 Quan Ấn.
 • Tiêu hao 3 chìa khóa trong Khiêu Chiến Tầng 51-60,đổi 01 Chìa Khóa Vạn Năng-Thấp.
Nhiệm vụ chỉ làm 01 lần duy nhất
 • Người chơi đạt cấp Danh Tướng,tiêu hao 03 Đồng Khoáng Thạch,đổi 01 Chứng Nhận Thục(Thẻ Quốc Tịch).
 • Người chơi đạt cấp Danh Tướng,tiêu hao 03 Cành Liễu,đổi 01 Chứng Nhận Ngụy (Thẻ Quốc Tịch.
 • Người chơi đạt cấp Danh Tướng,tiêu hao 03 Da Nhỏ,đổi 01 Chứng Nhận Ngô (Thẻ Quốc Tịch.
 • Người chơi đạt cấp danh tướng,tiêu hao 50.000 Binh Sĩ、50.000 Quân Lương,đổi 01 Quân Đoàn Lệnh Bài.
 • Người chơi đạt cấp Thượng Tướng,tiêu hao 1.200.000 Binh Sĩ,đổi 01 Băng Phong Vương Tọa (trang bị đài màu cam, Vĩnh viễn).
 • Người chơi đạt cấp Thượng Tướng, ttiêu hao 20.000 quân lương,đổi 01 Hội Viên VIP (7 ngày).
 • Người chơi đạt cấp Thượng Tướng, tiêu hao 100.000 quân lương,đổi 01 Giảm Chiến Bại.
 • Người chơi đạt cấp Thượng Tướng tiêu hao 120.000 quân lương,đổi 01 Giảm Chạy Trốn.

Nhiệm vụ quân nhu

Nhiệm vụ quân nhu - Một trong các cách để người chơi có được trang bị khủng. Chỉ cần đạt điểm tích lũy phù hợp, đồng thời xuất ra quân lương và binh sĩ, người chơi sẽ nhận được ngay các trang bị cực phẩm.

Mộng Tam Quốc

Phần thưởng nhận được 01 lần duy nhất, và là vật phẩm khóa.
SttĐiểm tích lũy cầnQuân lương/ binh sĩ cầnVật phẩm nhận đượcSố lần nhận
1 5.000 15.000 Quân lương 01 Tráng Sĩ Y (Vĩnh viễn) 1
2 5.000 9.000 Quân lương 01 Tráng Sĩ Thủ (Vĩnh viễn) 1
3 5.000 9.000 Quân lương 01 Tráng Sĩ Ngoa (Vĩnh viễn) 1
4 5.000 9.000 Quân lương 01 Tráng Sĩ Đai (Vĩnh viễn) 1
5 5.000 12.000 Binh sĩ 01 Tráng Sĩ Liên (Vĩnh viễn) 1
6 5.000 12.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Tráng Sĩ (Vĩnh viễn) 1
7 47.500 48.750 Quân lương 01 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn) 1
8 47.500 30.000 Quân lương 01 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn) 1
9 47.500 30.000 Quân lương 01 Phó Tướng Ngoa (Vĩnh viễn) 1
10 47.500 30.000 Quân lương 01 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn) 1
11 47.500 40.000 Binh sĩ 01 Phó Tướng Liên (Vĩnh viễn) 1
12 47.500 40.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Phó Tướng  (Vĩnh viễn) 1
13 113.500 57.500 Quân lương 01 Danh Tướng Y (Vĩnh viễn) 1
14 113.500 45.000 Quân lương 01 Danh Tướng Thủ (Vĩnh viễn) 1
15 113.500 45.000 Quân lương 01 Danh Tướng Ngoa (Vĩnh viễn) 1
16 113.500 45.000 Quân lương 01 Danh Tướng Đai (Vĩnh viễn) 1
17 113.500 50.000 Binh sĩ 01 Danh Tướng Liên (Vĩnh viễn) 1
18 113.500 50.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Danh Tướng  (Vĩnh viễn) 1
19 209.500 85.500 Quân lương 01 Hiệu Úy Y (Vĩnh viễn) 1
20 20.9500 54.000 Quân lương 01 Hiệu Úy Thủ (Vĩnh viễn) 1
21 209.500 54.000 Quân lương 01 Hiệu Úy Ngoa (Vĩnh viễn) 1
22 209.500 54.000 Quân lương 01 Hiệu Úy Đai (Vĩnh viễn) 1
23 209.500 68.500 Binh sĩ 01 Hiệu Úy Liên (Vĩnh viễn) 1
24 209.500 68.500 Binh sĩ 01 Nhẫn Hiệu Úy (Vĩnh viễn) 1
25 353.500 108.000 Quân lương 01 Tiền Tướng Quân Y (Vĩnh viễn) 1
26 353.500 72.000 Quân lương 01 Tiền Tướng Quân Thủ (Vĩnh viễn) 1
27 353.500 72.000 Quân lương 01 Tiền Tướng Quân Ngoa (Vĩnh viễn) 1
28 353500 72000 Quân lương 01 Tiền Tướng Quân Đai (Vĩnh viễn) 1
29 353.500 95.000 Binh sĩ 01 Tiền Tướng Quân Liên (Vĩnh viễn) 1
30 353.500 95.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Tiền Tướng Quân  (Vĩnh viễn) 1
31 533.500 156.000 Quân lương 01 Ngũ Hổ Trấn Thế Giáp (Vĩnh viễn) 1
32 533.500 102.000 Quân lương 01 Ngũ Hổ Trấn Thế Thủ (Vĩnh viễn) 1
33 533.500 102.000 Quân lương 01 Ngũ Hổ Trấn Thế Ngoa (Vĩnh viễn) 1
34 533.500 102.000 Quân lương 01 Ngũ Hổ Trấn Thế Đai (Vĩnh viễn) 1
35 533.500 113.000 Binh sĩ 01 Ngũ Hổ Trấn Thế Liên (Vĩnh viễn) 1
35 533.500 113.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Ngũ Hổ Trấn Thế (Vĩnh viễn) 1
36 1.109.500 198.000 Quân lương 01 Đại Đô Đốc Giáp (Vĩnh viễn) 1
37 1.109.500 126.000 Quân lương 01 Đại Đô Đốc Thủ (Vĩnh viễn) 1
38 1.109.500 126.000 Quân lương 01 Đại Đô Đốc Ngoa (Vĩnh viễn) 1
39 1.109.500 126.000 Quân lương 01 Đại Đô Đốc Đai (Vĩnh viễn) 1
40 110.9500 170.000 Binh sĩ 01 Đại Đô Đốc Trang Sức (Vĩnh viễn) 1
41 1.109.500 170.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Đại Đô Đốc (Vĩnh viễn) 1
42 1973500 210000 Quân lương 01 Đại Nguyên Soái Giáp (Vĩnh viễn) 1
43 1.973.500 156.000 Quân lương 01 Đại Nguyên Soái Thủ (Vĩnh viễn) 1
44 1.973.500 156.000 Quân lương 01 Đại Nguyên Soái Ngoa (Vĩnh viễn) 1
45 1.973.500 156.000 Quân lương 01 Đại Nguyên Soái Đai (Vĩnh viễn) 1
46 1.973.500 192.000 Binh sĩ 01 Đại Nguyên Soái Ngọc Bội (Vĩnh viễn) 1
47 1.973.500 192.000 Binh sĩ 01 Nhẫn Đại Nguyên Soái (Vĩnh viễn) 1
48 2.333.500 765.000 Quân lương 01 Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y 1
49 2.333.500 487.500 Quân lương 01 Sách Tạo Thái Thú Thủ 1
50 2.333.500 487.500 Quân lương 01 Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa 1
51 2.333.500 487.500 Quân lương 01 Sách Tạo Thái Thú Đai 1
52 2.333.500 520.000 Binh Sĩ 01 Sách Tạo Nhẫn Thái Thú 1

Chúc các Tướng Quân "củ hành" được những trang bị thật "củ hành", để thỏa sức "hành nhau" trong Mộng Tam Quốc - "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Top