[Tính năng mới] Vận Tiêu nhận trang bị hoàng kim

Nhấp vào kiến trúc để vào giao diện vận tiêu

Vận Tiêu

Vận Tiêu Quân Đoàn
  • Thời gian: Mở từ 14:00 – 21:00 hàng ngày
  • Điều kiện: Mỗi ngày Quân Đoàn trưởng hoặc Quân Đoàn Phó có thể mở nhiệm vụ vận tiêu, các Thành Viên có thời gian 1 giờ để nhận nhiệm vụ vận tiêu, hết thời gian sẽ không thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
  • Cấp yêu cầu: 16 trở lên.
  • Mỗi ngày chỉ được nhận mở Vận Tiêu Quân Đoàn 1 lần duy nhất. Phí nhận 20,000 Quân Lương quân đoàn/1 Tiêu Xa.

  • Tạo mới tiêu và phần thưởng: Trong thời gian 10 giây nhận tiêu có thể tạo mới Tiêu Xa để nhận Tiêu xa phẩm chất cao nhận thưởng nhiều hơn. Lần đầu tạo mới tiêu xa sẽ tốn 5000 quân lương cá nhân, lần sau sẽ bằng giá lần trước *1.5, tối đa 100000 quân lương/1 lần tạo mới. Có thể tạo mới 30 lần.
  • Tiêu Xa đến đích được nhận lại toàn bộ tài nguyên và thưởng đặc biệt
  • Lưu ý: Khi đang vận tiêu mà người vận tiêu thoát game sẽ bị mất 1/2 phần thưởng.

Mở ra có cơ hội nhận rương trang bị/thú cưỡi/cánh hoàng kim vĩnh viễn

Vận Tiêu Toàn Máy Chủ
  • Thời gian: Mở từ 20:00 – 21:00 hàng ngày
  • Điều kiện: Mỗi ngày Quân Đoàn trưởng hoặc Quân Đoàn Phó có thể mở nhiệm vụ vận tiêu, các Thành Viên có thời gian 1 giờ để nhận nhiệm vụ vận tiêu, hết thời gian sẽ không thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
  • Trong thời gian này nếu vận tiêu Quân Đoàn cũng sẽ được x2 phần thưởng.
  • Cấp yêu cầu: 16 trở lên.
  • Mỗi ngày chỉ được mở vận tiêu 1 lần duy nhất. Tiêu hao 1000 Quân Lương cá nhân nhận tiêu. Có thể tạo mới tiêu giống Vận Tiêu Quân Đoàn.
  • Phần thưởng:

Cướp Tiêu

  • Quy tắc cướp Tiêu:
    • Quân Đoàn mở nhiệm vụ Vận Tiêu sẽ thông báo toàn server người chơi bấm vào tính năng Vận tiêu để cướp tiêu.

   Nhấp vào các đoàn tiêu trong bản đồ để cướp

   • Người chơi có thể tổ đội cướp tiêu, khi tổ đội vượt quá 5 người sẽ không thể cướp tiêu.
   • Cướp tiêu thành công nhận được phần thưởng đặc biệt của Tiêu Xa cướp.
   • Sau 10 giây có thể vào bản đồ cướp tiêu, người chơi có thể kêu gọi quân đoàn bằng cách gửi thông báo trong kênh quân đoàn để người chơi khác hỗ trợ cướp/chi viện tiêu.
   • Không thể cướp Tiêu Xa của người chơi cùng Quân Đoàn

Có thể mời các thành viên Quân Đoàn hỗ trợ cướp tiêu

  • Tiêu xa bị cướp:
   • Tiêu xa đã bị cướp thành công mất phần thưởng đặc biệt và một nửa tài nguyên đặt cọc.
   • Thời gian 1 trận cướp tiêu là 3 phút, trong 3 phút chưa phá hủy được Tiêu Xa xem như cướp tiêu thất bại. Tiêu xa được bảo vệ thành công sẽ trong 90 giây không thể cướp nữa.

Giao diện bản đồ vận tiêu, 1 bên sẽ hộ tống tiêu, 1 bên sẽ cướp tiêu

 • Mỗi ngày được cướp tiêu tối đa 5 lần
 • Phần thưởng cướp tiêu: Phần thưởng đặc biệt của Tiêu Xa cướp được.

Hỗ trợ chi viện/cướp trong vận tiêu

  • Số lượng người chơi chi viện/cướp tối đa là 5 người
  • Để cứu viện hoặc hỗ trợ cướp, nhấp vào nút thông báo ở giao diện chat.

 • Phần thưởng: Người chơi chi viện/cướp thành công sẽ nhận được nguyên liệu ngẫu nhiên theo phần thưởng của Tiêu Xa
Top