[Tướng mới] Thượng Tướng Phan Phượng xuất hiện

Truyền thuyết kể rằng: Thưở khai thiên lập địa trời đất hỗn độn, biển núi bất phân, xuất hiện Tập Ma Đại Thần tay cầm Khai Sơn Cự Phủ (búa thiên lôi) phá núi mở rừng đào sông lấp bể. Đến thời Tam Quốc, Tập Ma hóa thân thành Thượng Tướng Phan Phượng vung Cự Phủ hàng phục tứ phương, khiến thần ma đều sợ hãi.

Phan Phụng thân thủ nhanh nhẹn, dùng rìu làm long trời lở đất uy lực vô biên. Tướng Quân chưa từng nghe đến Phan Phượng, chưa từng biết đến Phan Phượng, e đến khi ra trận bại trong tay người chết chẳng cam tâm.

THƯỢNG TƯỚNG PHAN PHƯỢNG XUẤT HIỆN NGÀY 05/12/2012.

Xem thêm thông tin về Phan Phượng tại đây.

Thượng Tướng Phan Phượng, tay cầm Khai Sơn Cự Phủ

Chỉ số sức mạnh ban đầu của Phan Phượng

Kỹ năng võ công của Phan Phượng

Nay bá cáo,

Top