Tướng Quân đã biết tham gia tính năng Giao Nhân Xâm Nhập?

Sơn Hà Quyển Tiên Động đã mở, Người Cá trong Giảo Nguyệt Ảo Cảnh thông qua cổng Huyết Nguyệt vào thành trấn, ai tiêu diệt chúng đều được nhận thưởng xứng đáng!

Thời gian: 12h00 - 12h30 và 20h00 - 20h30 hàng ngày. Trong khoảng thời gian này sẽ có Giao Nhân ( Người Cá) xuất hiện ngoài thành trấn làm loan, các Tướng Quân có thể nhấp vào Giao Nhân Tướng Quân trong thành để vào bản đồ tiêu diệt Giao Nhân.

Chỉ mở trong giai đoạn tiến độ Phong Ma 0% - 10%

Yêu cầu thần binh: 100,000

Giới hạn bản đồ: 3 lần/ngày

Cấp độ khởi đầu: 25

Vàng khởi đầu 15.000

Một số hình ảnh khác: 

Top